mobile backgroud

Čím je WingTsun výjimečný a co Vás naučí

Pro mnoho lidí, kteří doposud neměli s bojovými uměními co do činění, je WingTsun velká neznámá. A když už jim tento výraz něco říká, nemají představu, čím se liší od jiných bojových umění jako je třeba karate, Aikido, a další. Do velké míry je to zapříčiněno i tím, že byl WingTsun po velkou část své existence přísně tajný klanový systém.

Následující odstavce stručně vystihují, čím je WingTsun výjimečný a zároveň  Vám dají nahlédnout do toho, co vše se můžete naučit.

 

Rozvíjet sami sebe

WingTsun se v mnohém odlišuje od jiných bojových umění, které lidé zpravidla znají.  S většinou tradičních bojových umění však sdílí stejné základní myšlenky. Především tedy tu, že studium bojových umění je cesta.

Cesta sebezdokonalování, rozvoje těla a ducha, učení se disciplíně. Být bojovníkem neznamená pouze naučit se bránit. Ovšem i to může být prvotní motivace, která Vás na tuto cestu přivede.

 

Jak WingTsun vypadá

Kladete-li si tuto otázku, nabízí se jednoduchá odpověď. Pro základní představu o pohybech WingTsun a o tom, jak vypadá, doporučujeme zhlédnout filmovou sérii IP MAN. Tyto filmy jsou věnovány poctě velké osobnosti tohoto bojového umění, kterou uznávají a ctí všechny odnože WingTsun. IP MAN (Yip Man) byl mimochodem i učitelem Bruce Lee. Zde je WingTsun opravdu věrohodně vyobrazeno. Nahlédnout můžete také do naší sekce "Videa"

 

Vybrat školu

Principy  jsou nadřazené technikám

Ve WingTsun se stejně jako v jiných bojových uměních také vyskytují techniky. Ale ty zde nezaujímají první místo. Na prvním místě stojí právě zmiňované principy, ze kterých teprve vychází techniky. To znamená, že veškeré pohyby ve WT jsou tvořeny právě principy. V našem případě je to soubor čtyř po sobě jdoucích myšlenek, kterým je veškeré jednání podřízeno.

Nebo-li univerzální návod, jak v boji reagovat na soupeře, čili návod, kterým se v boji řídí naše myšlení, strategie, taktika a pohyb. Zhmotněním těchto myšlenek pak vzniká odpovídající pohyb, který teprve dodatečně můžeme identifikovat jako techniku. Jinými slovy „technika následuje funkci“.

 

Velkých 7 dovednosti

Jedná se o rozvoj specifických dovedností, které jsou základem pro růst každého bojovníka, a pro adepta WingTsun především. Dotýkají se však i běžného života a každodenních situací.  Lze říct, že se záměrně rozvíjí v každém cvičení.

Mezi zmíněné dovednosti patří: rozvoj bdělosti, pohyblivosti, rovnováhy, jednoty těla, senzitivity, timingu a bojového ducha. Více se můžete dočíst v článku „Velkých 7 dovedností“.

 

5 bojových vzdáleností a různá bojová postavení

WingTsun je natolik všestranný, že pracuje se všemi bojovými distancemi, se kterými se můžete setkat. Již od počátku výuky se s nimi budete potýkat a rozvíjet je.

První vzdálenost je na délku použití nohou, což je lidská část těla, která má nejdelší dosah. Poté se  postupným zkracováním vzdálenosti dostaneme k boji na délku paží, vzdálenost loktů a kolen, strhy na zem). Boj pak končí na nejkratší vzdálenost boje, bojem na zemi. V ideální situaci, kdy protivník leží na zemi a obránce z postoje zajišťuje jeho znehybnění.

Je však potřeba počítat i s variantou, kdy se může na zemi ocitnout i sám obránce a je třeba se bránit. Jak bylo zmíněno výše,  WingTsun bojovník se učí pracovat se všemi bojovými distancemi a  všemi myslitelnými pozicemi, které v reálné situaci mohou nastat. Včetně napadení z různých směrů, atd.  Více v článku „5 bojových vzdáleností“.

 

Komplexní bojový systém

WingTsun je obsáhlý bojový systém, který není zaměřen pouze na jednu oblast, například pouze na údery. Komplexnost se projevuje v osvojování si všech možných bojových vzdáleností popsaných výše, ale také pojetím boje jako takového.

WingTsun používá „všechny“ části lidského těla k provádění úderů v kterýchkoliv myslitelných, avšak funkčních podobách. Kopy, údery pěstí, údery dlaní, seky hřbetem ruky, vpichy prsty (do očí), údery lokty, údery hlavou, atd. WingTsun využívá i jemnější (úchopové) kontrolní a eliminační techniky, jakými jsou páky, škrcení a znehybnění. Stejně tak učí v případě potřeby zesílit svou obranyschopnost použitím různých zbraní, byť se nejedná o čistě zbraňový systém.

Chceme-li mluvit o všestrannosti  bojového umění WingTsun, nemůžeme ho vnímat pouze z pohledu toho, co vše se učím a co vše sám ovládám. Je současně třeba učit se pracovat s tím, čemu mohu být v reálné situaci vystaven. Například obrana proti více útočníkům, obrana proti ozbrojenému útočníkovi apod.

 

Vybrat školu

Formy a základní techniky

I ve WingTsun se žáci učí několik forem. Chápat je můžeme jako soubor přesně stanovených technik a pohybů bez oponenta, které se provádí v předem stanoveném sledu. Ty však ve WT nemají za cíl naučit člověka bojovat nebo se bránit. Tuto dovednost cvičením před zrcadlem nezískáte. Tu je třeba rozvíjet v partnerských cvičeních. Formy, jak již název napovídá, nás mají „pouze“ naučit správnému postoji, správnému osvojení a pochopení základních pohybů a technik, a také sladit tělo s novými pohybovými stereotypy.

Stejný cíl má i nácvik základních technik. Jedná se o údery, výkroky, kopy, atd. Ty se už cvičí ve dvojicích, případně za pomoci tréninkových pomůcek jako jsou odražeče (lapy), boxovací pytle, dřevěný panák. Již tyto základní techniky lze velmi úspěšně použít v reálné sebeobraně.

 

Partnerská cvičení, taktilní reflexy, rychlost

Drtivá většina cvičení ve WingTsun má podobu partnerských cvičení, protože jen v nácviku s oponentem si můžete osvojit funkčnost technik pro reálné použití.  Právě specifická partnerská cvičení a pohyby jedinečné pro WingTsun z něj dělají zřejmě nejrychlejší bojové umění jak v reakcích, tak i v samotných pohybech.

Rychlost reakcí a pohybů je totiž rozvíjena právě těmito cvičeními, jež rozvíjí především taktilní (hmatové) reflexy, které jsou z podstaty fungování lidského těla mnohem rychlejší než vjem optický. Není pak neobvyklé, že průměrný začátečník je schopen dát po měsíci tréninku 6-8 úderů za vteřinu.

 

BlitzDefence (Blesková obrana) - reálná sebeobrana

V předešlých bodech bylo napsáno jak WingTsun vypadá, jaké prvky používá, atd. Popsali jsme, jak z našeho těla vytvořit dokonalý bojový nástroj. Má-li však být bojové umění skutečně funkční a použitelné v reálných situacích, je třeba ještě něco navíc, a to trénovat tyto situace v podobě, v jaké se reálně vyskytují.

Je nutné chápat, jak takové situace vypadají, jak vznikají, a umět do nich bojové prvky a techniky vhodně zasadit. To vše adekvátně dané situaci. V tento moment tedy musíme do výuky taktéž zařadit průpravná cvičení, která nám pomohou rozvíjet potřebné dovednosti v dané oblasti. Těmi jsou: schopnost rozpoznat, analyzovat a vyhodnocovat případné nebezpečí, schopnost rozeznávat signály předcházející takovýmto situacím, dovednost komunikace a deeskalace krizové situace, no a samozřejmě v případě potřeby být schopen tvrdě a bleskurychle reagovat.

Takovému zasazení WingTsun do reálného prostředí říkáme BlitzDefence (blesková obrana). Více o BlitzDefence se dozvíte zde.

 

Cesta od začátečníka…

Stejně jako snad u všech bojových umění je i systém výuky WingTsun rozdělen na jednotlivé stupně (více v článku „Stupně ve WingTsun“). K příslušnému stupni je pak přiřazena určitá výuková látka, kterou student musí zvládnout před dalším postupem. Některé body výše popsané se učíme v průběhu všech stupňů a neustále posouváme jejich kvalitu (např. Velkých 7 dovedností, 5 bojových vzdáleností, atd.).  Jiné jsou pak disciplínou přiřazenou k jednotlivým stupňům (obrana proti více útočníkům, obrana proti ozbrojeným útočníkům, atd.)

 

Co se naučíte během prvního roku

Abyste měli představu, jak rychle výuka ve WT postupuje, připravili jsme pro Vás video, „Co se naučíte již během prvního roku“.  

 

Přijďte na prvnízkušební trénink zdarma.

Pokud Vás  WingTsun zaujal, přijďte si ho vyzkoušet. První lekce je pro Vás zdarma. Zde si WingTsun vyzkoušíte a až poté se rozhodnete, zda byste v něm chtěli pokračovat. Po celé České republice máme 17 škol. Nábor nových členů právě probíhá. Více o tom, jak zkušební lekce probíhá a informace pro nové zájemce WingTsun najdete zde

Vybrat školu