mobile backgroud

Kontakty

Organizaci EWTO v České republice oficiálně zastupuje níže uvedený spolek, jehož stanovy jsou ke stažení dole na této straně.

EWTO Česká republika, z.s.
K Roztokům 220/47
165 00, Praha 6
IČ 04257596
email: info@ewto.cz

 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, který se netýká výuky v konkrétní škole, můžete nás kontaktovat na: info@ewto.cz

S dotazy na výuku pro dospělé v jednotlivých školách kontaktuje prosím přímo trenéra vybrané WingTsun školy a sebeobrany.

Dotazy na výuku dětí prosím směřujte na trénéry škol s výukou pro děti zde.

EWTO koordinátoři pro ČR:

Lukáš Holub   604 665 882 lukas.holub@ewto.cz
Roman Lázeňský 777 814 046 roman.lazensky@ewto.cz
Jiří Schwertner 604 242 115 jiri.schwertner@ewto.cz

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá jak v případě, kdy jsme v postavení správce osobních
údajů, což je v případě našich vlastních služeb u kterých určujeme důvody a prostředky pro
zpracování osobních údajů.

EWTO Česká republika, z.s. (dále jen „EWTO“) dbá zásad ochrany osobních údajů a zpracovává
pouze ty osobní údaje, které jsou nutné k vystavení WT pasu a za účelem sdělování aktualit týkající
se služeb poskytovaných EWTO, a to po dobu k těmto účelům nezbytnou.

EWTO zpracovává též osobní údaje potenciálních klientů, kteří se o služby EWTO zajímají nebo kteří
byli osloveni naší nabídkou.

Veškeré informace o zpracování osobních údajů se zákazníci dozvědí přímo z uzavírané dohody o
poskytnutí mezinárodního WT pasu nebo z informací uvedených pod kontaktním formulářem.
Pokud klient poskytl EWTO své osobní údaje ještě před přijetím úpravy podle Evropského nařízení
(EU) 2016/679, které je účinné od 25. 5. 2018, a tedy neobdržel informace o případném právu podat
námitku, o právu odvolat souhlas u konkrétní poskytované služby, případně má zájem o jiné
informace, může se se svými dotazy a požadavky obrátit na EWTO prostřednictvím kontaktního
formuláře umístěného na webu.

Při zpracování osobních údajů se EWTO řídí zásadou zákonnosti, a tedy zpracovává osobní
údaje v odpovídajícím rozsahu a za splnění nejméně jedné z těchto podmínek (právních titulů):

a. Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení
opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
b. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ČP vztahuje;
c. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
d. Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné
moci, kterým je ČP pověřena;
e. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ČP či třetí strany;
f. Zpracování na základě uděleného výslovného souhlasu subjektu údajů.

Ve všech případech, kdy EWTO zpracovává osobní údaje na základě vyjádřeného oprávněného
zájmu, je právem klienta podat proti takovému zpracování námitku. Po podání námitky EWTO
posoudí, zda na straně klienta existují práva a svobody, které by nad závažnými oprávněnými
důvody pro zpracování osobních údajů převažovaly. V případě kladného posouzení EWTO
podané námitce klienta vyhoví. Typickým oprávněným zájmem EWTO pro zpracování osobních
údajů je zajištění náboru nových klientů, ale také přímý marketing.

Přímý marketing znamená zpracování osobních údajů již stávajících klientů EWTO pro účely jejich
přímého oslovení obchodní nabídkou nebo výzkumem EWTO. Pokud klient podá námitku proti
přímému marketingu, EWTO bez dalšího přestane jeho osobní údaje pro tento účel zpracovávat.


 Ke stažení
EWTO Česká republika, z.s._Stanovy spolku EWTO Česká republika, z.s._Stanovy spolku
ewto-cr_stanovy-spolku.pdf
otevřít | stáhnout